Śląska Akademia Kompetencji Językowych i Komputerowych

Projekt „Śląska akademia kompetencji językowych i komputerowych” realizowany jest przez Okręgową Izbę Przemysłowo-Handlową w partnerstwie z MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu sp.k.  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Poddziałania 11.4.3 Kształcenie ustawiczne.

Projekt realizowany jest w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Cel Projektu
Uzyskanie kwalifikacji w zakresie języków obcych i/lub kompetencji lub kwalifikacji w zakresie ICT przez minimum 520 osób (w tym 286 kobiet i 234 mężczyzn, minimum 130 osób w wieku 50+ i minimum 208 osób o niskich kwalifikacjach) z 800 osób, do 31.08.2019 r.

Planowane efekty
W ramach projektu zakłada się nabycie kompetencji i uzyskanie kwalifikacji 520 osób w wieku powyżej 25 roku życia, w tym minimum 130 osób w wieku 50+ i minimum 208 osoby o niskich kwalifikacjach do 31.12.2020 r.

Wartość projektu: 4 947 033,57 PLN, w tym dofinansowanie z UE 4 204 978,53 PLN.

Projekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.