Rekrutacja

Grupa docelowa to 800 osób pracujących w wieku 25 lat i więcej, z obszaru województwa śląskiego (pracujących lub zamieszkujących na terenie województwa śląskiego), uczestniczących z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach, z grup defaworyzowanych tj. wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, należących do jednej z niżej wymienionych grup:
• osoby o niskich kwalifikacjach,
• osoby w wieku 50+,
• kobiety,
• osoby niepełnosprawne,
• osoby z obszarów wiejskich.